1. Fotowarsztaty Ewy i Piotra

– Organizatorem fotowarsztatów jest firma Ewa Prus i Piotr Dębek, warsztaty i poradniki fotograficzne, s.c.

– Celem fotowarsztatów jest edukacja fotograficzna, wymiana doświadczeń, dyskusja oraz przyjemność wspólnego fotografowania.

– Fotowarsztaty nie są imprezą turystyczną w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

– Fotowarsztaty nie są tożsame z fotowyprawami. Organizatorem fotowypraw jest Klub Podróży Horyzonty, a Ewa i Piotr pełnią tam rolę instruktorów fotografii. Wszystkie kwestie organizacyjno-finansowe dotyczące fotowypraw powinny być załatwiane z Klubem Podróży Horyzonty. Ewa i Piotr chętnie natomiast służą pomocą i wyjaśnieniami – w miarę swoich możliwości i wiedzy, a więc głównie w odniesieniu do kwestii fotograficznych. Fotowyprawy są imprezą turystyczną w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu w przypadku pojawienia się przeszkód o charakterze niezależnym, np. pogodowym.

– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów w szczególnych przypadkach, gdy realizację warsztatów uniemożliwi siła wyższa. W takiej sytuacji uczestnicy zostaną o tym poinformowani niezwłocznie, a wpłacone przez nich należności zwrócone w pełnej kwocie.

– Dane uczestników organizator wykorzystuje wyłącznie do realizacji fotowarsztatów oraz komunikacji z uczestnikami. Bez zgody uczestników dane nie zostaną nikomu przekazane. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe przechowywane przez organizatora, ich modyfikacji lub usunięcia.

 

2. Uczestnicy fotowarsztatów

– Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzone zgłoszenie chęci udziału do Ewy lub Piotra. Zgłoszenia można dokonać za pomocą e-maila lub formatki kontaktowej na stronie ewaipiotr.pl, albo też formatki zgłoszeniowej na podstronie z informacją o warsztatach, zamieszczonej w innym serwisie, np. dfv.pl.

– Po wysłaniu zgłoszenia drogą mailową przesłana zostanie przez organizatora prośba o wpłatę na konto firmowe zadatku na fotowarsztaty. Potwierdzenie wpłynięcia zadatku jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji miejsca na warsztaty.

– Uczestnikiem warsztatów może być osoba pełnoletnia. Nieletni może uczestniczyć w fotowarsztatach wyłącznie pod nadzorem swojego prawnego opiekuna i pozostaje cały czas pod jego opieką.

– Nie jest wymagane, aby uczestnik miał jakąkolwiek wiedzę fotograficzną. W fotowarsztatach można uczestniczyć niezależnie od (nie)wiedzy, (nie)umiejętności i (nie)doświadczenia. Po to są warsztaty, żeby przyjechać i się dowiedzieć, nabyć umiejętności i doświadczenia. Po to na miejscu będą Ewa i Piotr, aby odpowiadać na pytania dotyczące fotografii, edycji komputerowej, estetyki, techniki i obsługi sprzętu.

– Uczestnik może brać udział w przewidzianych programem warsztatów zajęciach i sesjach, ale nie musi. Sesje o wschodzie słońca cieszą się zawsze dużą popularnością, ale nie są obowiązkowe. Wieczorne sesje dyskusyjne trwają do ostatniego przytomnego uczestnika. Mile widziane jest poinformowanie organizatora o planowanym opuszczeniu którychś zajęć.

– Uczestnik fotowarsztatów ma prawo do priorytetowego otrzymywania informacji o nowych imprezach, korzystania ze zniżek na fotowarsztaty i fotowyprawy, a także rabatów na produkty firm trzecich, zaoferowanych przez nie dla uczestników.

 

3. Płatności

– Warunkiem rezerwacji miejsca na warsztaty jest wpłata zadatku. W przypadku rezygnacji, zadatek jest zwracany tylko wówczas, jeśli na zwolnione miejsce wejdzie inny uczestnik. Zadatki stały się koniecznością i służą uniknięciu blokowania miejsc przez osoby, które deklarują chęć uczestnictwa, ale poza deklaracje nie wychodzą, uniemożliwiając udział naprawdę zainteresowanym.

– Na miesiąc przed rozpoczęciem terminu warsztatów należy wpłacić całość należności za warsztaty, pomniejszoną o wcześniej wpłacony zadatek. W przypadku rezygnacji z warsztatów wpłata zostanie w całości zwrócona, jeśli na zwolnione miejsce wejdzie inny uczestnik. Jeśli takie zastępstwo się nie znajdzie, ewentualny zwrot części wpłaty będzie rozpatrywany indywidualnie.

– Zarówno zadatek, jak i wpłata należności za warsztaty powinna być dokonana przelewem na konto, a w tytule muszą być podane: nazwa warsztatów i nazwisko uczestnika. W przypadku opłacania uczestnictwa dla kilku osób, wszystkie one muszą być wymienione w tytule przelewu.

– Po zakończeniu warsztatów organizator wystawia wszystkim uczestnikom rachunki w formie elektronicznej. Na życzenie można otrzymać rachunek w formie papierowej.

– Jeśli rachunek za warsztaty ma być wystawiony na firmę uczestnika, wpłata zadatku oraz pozostałej należności powinna wyjść z konta firmy, na którą ma być wystawiony rachunek. Jednocześnie należy mailem podać dane do wystawienia rachunku.

– Wpłata należności za fotowarsztaty następuje wyłącznie na konto firmy Ewa Prus i Piotr Dębek, warsztaty i poradniki fotograficzne, s.c. Dane do wpłaty są podane w zakładce „O nas / O firmie – Ewa i Piotr s.c.

– W programie warsztatów każdorazowo jest podane, co obejmuje opłata oraz czego nie obejmuje.

 

4. Prawa autorskie i zdjęcia na warsztatach

– Zdjęcia wykonane podczas warsztatów są wyłączną własnością ich autorów – uczestników warsztatów. Uczestnicy warsztatów zachowują pełne prawa autorskie do zdjęć (osobiste i majątkowe), mogą je publikować i dysponować nimi wedle swojej woli, nie potrzebują do tego niczyjej zgody, za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej.

– Swoboda dysponowania zdjęciami wykonanymi na warsztatach jest ograniczona w następujących przypadkach:

a) gdy dzięki specjalnemu, indywidualnemu zezwoleniu uzyskaliśmy zgodę na fotografowanie w miejscach niedostępnych publicznie lub gdzie normalnie nie jest dozwolone fotografowanie, a administrator tego miejsca zastrzegł ograniczenia co do miejsca lub sposobu publikacji zdjęć (np. wykluczył ich wykorzystanie komercyjne). O zaistnieniu takich sytuacji uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatora.

b) gdy na zdjęciach rozpoznawalni i identyfikowalni są inni uczestnicy fotowarsztatów, publikacja takich zdjęć może nastąpić – zgodnie z przepisami polskiego prawa autorskiego – za zgodą osoby lub osób widocznych na zdjęciach. Uzyskanie zgody modela/modeli spoczywa na autorze zdjęcia.

– Autorem zdjęcia jest osoba, która je wykonała, a wykonane zdjęcie jest własnością autora. Także fotografie powstałe z pomocą Ewy i Piotra, z wykorzystaniem ich rad lub wskazanych przykładów należą w pełni do uczestników, którzy te zdjęcia wykonali. Wyobrażenia na temat zastrzegania kadrów, patentowania pomysłów, wyłączności na jakieś ujęcia być może gdzieś mają rację bytu, ale z pewnością nie na naszych fotowarsztatach.

 

5. Inne ustalenia

– Zalecamy zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania odnośnie fotowarsztatów – „Warsztaty FAQ”. Jeśli nadal jakieś kwestie są niejasne, prosimy o kontakt.